Klauzula informacyjna
dla Klientów HD sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HD Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkowie Wielkim, 66-235 Torzym, ul. Strażacka nr 26 lok. A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000930765, NIP: 4290084265, REGON: 520367761
 2. Administrator ustanowił Pełnomocnika Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Pełnomocnikiem  ochrony państwa danych osobowych jest Mariusz Siewierski
  2. Kontakt z Pełnomocnikiem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest przez  email
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Okres przechowywania danych.
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 5. Udostępnianie danych osobowych: Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.
 6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.